Основна мета школи:
                                    Формування  особистості  громадянського суспільства через запровадження гнучкої системи організації навчально-виховного процесу,

                                    удосконалення системи її психолого-педагогічного супроводу 
 Проблема школи 
                                  Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації особистості 

Методична проблема
                                  Впровадження моделей розвивального освітнього середовища, що сприяє процесу  соціалізації та формуванню громадянської активності учнів

Виховна проблема    
                            Використання інноваційних виховни технологій для формування соціальної  компетентності і міжособистісних стосунків учнів 
 
Пріоритетні напрямки в роботі:
- запровадження гнучкої системи організації навчально-виховного процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково-обґрунтованим концепціям соціалізації особистості громадянського суспільства через конкретизацію  проблеми на рівні колективу навчального закладу;
- створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для  оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності через запровадження різних форм курсової перепідготовки і організації методичної роботи у міжкурсовий період;
- системне впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу;
- сприяння підвищенню професійного рівня педпрацівників шляхом самоосвіти, запровадження системи методичних консультацій, участі у Всеукраїнських, міжнародних конференціях, семінарах, проектах;
- розширення сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій, в тому числі, хмарних, шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних презентацій, тестів, навчальних фільмів, електронних портфоліо;
- сприяння поширенню різних форм дистанційного навчання  учнів та вчителів;
- удосконалення системи аналізу, узагальнення і поширення перспективного досвіду;
- організація роботи постійно діючих семінарів з проблеми соціалізації особистості через створення «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів;
- здійснення  діагностика рівня готовності  членів педколективу до роботи над проектом і інформаційної підтримки педагогічних ініціатив, новацій  і реальних досягнень педагогів;
- організація роботи з пошуку, розвитку та підтримки творчо обдарованих дітей через  впровадження інтерактивних форм роботи;
- проведення моніторингу за напрямками діяльності навчального закладу.