ХІМІЯ

 

 


  Вікторина «Цікава хімія»

 

 
 
 

 

 

Вікторина «Цікава хімія»  
Зразки оформлення задач  
Іонні рівняння  
Олимпіадні завдання для 7 класу  
Приклади синквейнів  
 

 

 

 

 

 

Тренувальний тест з курсу хімії для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року

автор: Анісімова Ніна Сергіївна, вчитель хімії

Першотравеньскої ЗШ №3

технічна підтримка: Хабібулін Денис, учень 11-А класу

 


    Инструкция

 

 

 

 1. Вкажіть назву чистої речовини:
  нафта
  склянка
  мідний дріт
  озон
   
 2. Простою речовиною є
  Вода
  Сода
  Пісок
  Водень
   
 3. Речовина, що під час взаємодії із сіркою проявляє окиснювальні властивості
  кисень
  водень
  кальцій
  літій
   
 4. Визначте ступінь дисоціації електроліту, якщо з кожних його 50 молекул 20 розпалося на йони
  2,5
  30
  0,2
  0,4
   
 5. Вкажіть пару речовин, реакція між якими в розчині відбувається до кінця
  купрум(II) сульфат + хлоридна кислота
  купрум(II) сульфат + аргентум хлорид
  купрум(II) сульфат + барій хлорид
  купрум(II) сульфат + натрій хлорид
   
 6. Яку кількість електронів має на останньому енергетичному рівні атом елемента з протонним числом 34?
  2
  4
  6
  8
   
 7. Вкажіть частинку в якій кількість протонів більша за кількість електронів
  атом натрію
  атом хлору
   йон натрію
   хлорид-йон
   
 8. Вкажіть, як змінюється електронегативність елементів ряду C,N,O,F
  збільшується
  зменшується
  спочатку збільшується, а потім зменшується
  спочатку зменшується, а потім збільшується
   
 9. Вкажіть пару атомів у якої яскраво виражений йонний зв\'язок
  F-F
  Ca-Cl
  br-H
  C-O
   
 10. Вкажіть елемент, який не утворює аллотропні модифікації
  нітроген
  оксиген
  сульфур
  фосфор
   
 11. Відносна густина Карбон діоксиду за повітрям дорівнює
  0,97
  1,52
  22
  14
   
 12. Магній взаємодіє з хлоридною кислотою швидше, ніж залізо, тому що
  залізо покривається оксидною плівкою
  кислота пасивує залізо
  кислота активує магній
  магній активніший
   
 13. Позначте назви елементів лужних металів
  Калій,купрум
  Аргентум,літій
  Рубідій,натрій
  Аурум,купрум
   
 14. Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу ЕО2.
  1s22s2
  1s22s22p1
  1s22s22p2
  1s22s22p3
   
 15. Вкажіть назву речовини, яка утворюється при гідруванні етилену в присутності каталізатора
  Етан
  Етанол
  Етаналь
  Етанова кислота
   
 16. Сумма всіх коєфіціентів у рівнянні горіння пропанолу дорівнює
  11
  15
  25
  23
   
 17. Вкажіть функціональні групи, що входять до складу молекули глюкози
  Альдегідна та гідроксильна
  Карбоксильна та гідроксильна
  Альдегідна та карбоксильна
  Спиртова та гідроксильна
   
 18. Білки - це
  Мономери
  Природні полімери
  Синтетичні полімери,яких не існує у природі
  Амінокислоти
   
 19. Виберіть вираз, у якому йдеться про хімічний елемент, а не про просту речовину
  Водень можно добути розкладом води
  Гідроген входить до складу нітратної кислоти
  Воднем наповнюють повітряні кулі
  Найлегша речовина на Землі- водень
   
 20. Виберіть твердження щодо газу з густиною за воднем 22
  Молярна маса дорівнює 22 г/моль
  Легший за кисень
  Густина цього газу за повітрям більша 1
  це - карбон(ІІ) оксид
   
 21. Виберіть визначення ступеня дисоціації
  Кількість дісоційованих молекул в 1 літрі розчину
  Відношення загальної кількості молекул у розчині до кількості дисоційованих молекул
  Відношення кількості дисоційованих молекул до загальної кількості молекул розчиненої речовини
  Кількістть дисоційованих молекул, що припадає на 1 молекулу розчинника
   
 22. Виберіть характеристику складу розчину
  Масова часка
  Маса
  Об\'єм
  Густина
   
 23. Визначте масу солі, яку розчинили в 75 г води для приготування розчину з масовою часткою речовини 0,25
  75 г
  15 Г
  25 г
  35 г
   
 24. Вкажіть максимальну кількість електронів на другому енергетичному рівні
  8
  2
  18
  6
   
 25. 25.Виберіть тип хімічного зв\'язку,утворенного за рахунок спільної пари електронів, розташованої на однаковій відстані від обох атомів
  Йонний
  Ковалентний полярний
  Ковалентний неполярний
  Водневий
   
 26. Виберіть метали, які здатні витискувати водень із води
  Лужні та лужноземельні
  Підгрупа феруму
  Лужні
  Всі метали
   
 27. Виберіть характеристику загальних хімічних властивостей металів
  Здатність взаємодіяти з основними оксидами
  Здатність розчинятися в лугах
  Здатність розчинятися в кислотах
  Здатність реагувитати з азотом
   
 28. Позначте речовину, з якою взаємодіє сульфур(IV) оксид
  Флоридна кислота
  Натрій гідроксид
  Нітроген(V) оксид
  Кальцій сульфат
   
 29. Виберіть кислоту, при взаємодії якої з металами не виділяється водень
  Нітратна
  Ортофосфатна
  Соляна
  Сульфатна
   
 30. Визначте основний продукт взаємодії бензену з нітратною кислотою у присутності сульфатної кислоти
  Фенол
  Нітрофенол
  Толуен
  Нітробензен
   
 31. Визначте продукт міжмолекулярної дегідратації етилового спирту
  Етілметиловий етер
  Діетиловий етер
  Етиловій естер єтанової кислоти
  Етилен
   
 32. Визначте реагент, за допомогою якого можна довести наявність етаналю в розчині
  Натрій гідроксид
  Сульфатна кислота
  Фенолфталеїн
  Аргентум(І) оксид
   
 33. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії глюкози з амоніачним розчином аргентум(І) аксиду
  Сорбіт
  Глюконова кислота
  Цукрова кислота
  Аргентум глюконат
   
 34. Вкажіть процес,що відбувається при нагріванні розчину білка
  Денатурація
  Гідратація
  утворення поліпептиду
  Згортання молекул у спіраль
   
 35. Визначте реакцію з одночасною участю карбоксильної і аміногрупи амінокислоти
  Дегідрадація
  Пептизація
  Полімерізація
  Етерифікація
   
 36. Виберіть визначення хімічного елемента
  Найменша частинка, що входить до складу всіх речовин
  Сукупність атомів, з яких складаються речовини
  Вид атомів з однаковим зарядом ядра
  Кількість речовини, яка бере участь у хімічних перетвореннях
   
 37. Розрахуйте кількість речовини (моль) амоніаку об\'ємом 6,72 л (н.у.)
  0,5
  1,0
  0,1
  0,3
   
 38. Виберіть сполуку, в якій значення валентностей елементів чисельно збігаються
  Магній хлорид
  Натрій сільфід
  Алюміній нітрид
  Ферум(ІІІ) оксид
   
 39. Визначте символ хімічного елемента, атом якого містить стільки ж електронів, скільки і йон брому
  Al
  Cl
  Kr
  B
   
 40. Виберіть тип системи,в якій частинки розчиненої речовини затримуються паперовим фільтром
  Розчин не електроліту
  Колоїдний розчин
  Розчин електроліту
  Суспензія
   
 41. Позначте співвідношення мас оцтової кислоти та води в харчовій приправі \"Оцет столовий, 9%\"
  9 і 91
  9 і 10
  90 і 100
  9 і 100
   
 42. Число головних підгруп у Періодичній системі визначається максимальною кількістю електронів на зовнішньому енергетичному рівні і дорівнює
  2
  6
  8
  10
   
 43. Між атомами хімічних елемнтів з порядковами номерами 17 і 19 утворюється зв\'язок
  ковалентний полярний
  ковалентний неполярний
  металічний
  йонний
   
 44. Реакція взаємодії між кислотою і основою визначається
  етерифікація
  гідратація
  гідрування
  нейтралізація
   
 45. Вкажіть масову частку Нітрогену в амоній нітраті
  5%
  15%
  17,5%
  35%
   
 46. Визначте чинник, що сприяє зменшенню швидкості реакції між цинком і хлоридною кислотою
  контакт цинку з міддю
  подрібнення цинку
  охолодження реагентів
  збільшення концентрації кислоти
   
 47. Валентність і ступінь окислення Нітрогену в йоні амонію відповідно дорівнюють
  ІІІ і -5
  ІV і -3
  V і + 3
  ІІІ і +5
   
 48. Виберіть реактив для проведення якісної реакції на карбонати
  солі амонію
  луг
  сильна кислота
  амоніак
   
 49. Вкажіть сполуку, що є ізомером 1-пентану
  2-метил-1-бутен
  2-метил-1-пентен
  3,3-диметил-1-бутен
  1-пентін
   
 50. Визначте співвідношення об\'ємів метану та кисню в реакції горіння
  1:2
  1:2,5
  1:3
  1:3,5
   
 51. Встановіть сполуку, яка утворюється при взаємодії бензену з хлором при освітленні
  Хлоробензен
   1,3-дихлоробензен
  гексахлорциклогексан
  1,3,5-трихлоробензен
   
 52. Визначте кількість атомів Карбону в молекулі алкену, відносна молекулярна маса якого 42
  2
  3
  4
  5
   
 53. За допомогою яких реагентів можна відрізнити одноатомні спирти від багатоатомних?
  металічний натрій
  хлороводень
  натрій гідроксид
  купрум(ІІ) гідроксид
   
 54. Щоб рідкий жир став твердим, його треба
  гідрувати
  обробити лугом
  гідролізувати
  нагріти до 150C
   
 55. Вкажіть функціональні групи, які містить глюкоза
  карбоксильна і карбонильна
  альдегідна і гідроксильна
  альдегідні і гідроксильна
  карбоксильна і аміногрупа
   
 56. Визначте забарвлення індикатору лакмус у воді розчині гліцину
  червоний
  фіолетовий
  синій
  безбарвний
   
 57. Вкажіть зв\'язок, який з\'єднує залишки амінокислот у молекулах білків
  водневий
  простий ефірний
  складний ефірний
  пептидний