Положення про шкільний конкурс
 «Краща розробка уроку із застосуванням Інтернет та медіа освітніх технологій» 
1. Загальні положення
1.1. Шкільний конкурс професійної майстерності педагогів «Краща розробка уроку із застосуванням Інтернет та медіа освітніх технологій» (далі Конкурс) проводиться з метою:
• підвищення якості уроку;
• підвищення професійної майстерності педагогів;
• вдосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
• виявлення та поширення передового педагогічного досвіду;
• впровадження та поширення сучасних інноваційних освітніх технологій;
• підтримки творчих педагогів і підйому престижу вчительської професії.
2. Порядок проведення конкурсу
2.1. До участі в конкурсі допускаються всі бажаючі педагоги школи.
2.2. Участь у фіналі конкурсу тільки очне.
2.3. Положення про конкурс та методичні рекомендації до розробки уроку публікуються на сайті школи.
3. Порядок проведення експертизи та підведення підсумків
3.1. Експертиза робіт проводиться затвердженим журі. Робота журі проходить по мірі надходження робіт. Критерії оцінки розробляються членами журі та будуть розміщені на шкільному сайті.
3.2. Рецензії журі учасникам конкурсу не видаються. Матеріали не повертаються.
3.4. Переможці фіналу конкурсу нагороджуються грамотами.
3.5. Участь в конкурсі враховуватиметься при проходженні чергової атестації. 
4. Вимоги до конкурсних робіт
4.1. На конкурс представляються: сценарій уроку, пояснювальна записка та додатки (презентації, відео фрагменти до уроку, буклети тощо)
4.2. Сценарій уроку надається в будь-якій формі. У ньому показується хід уроку, робота вчителя і дітей, всі етапи уроку.
4.3. У пояснювальній записці по уроку вказується, за якого напрямку представлена робота, тема уроку, характеристика класу (кількісна, соціальна, психологічна, за рівнем розвитку, програма, за якою працює вчитель, її автори, підручник, розділ його, кількість годин на тиждень, рік) . У сценарії описуються етапи уроку, методики та технології, які вчитель застосовує на уроці, використання техніки та інших засобів навчання, описуються активні форми навчання, комп'ютерні технології (використання інтернету, мультимедійних дошок та інші інформаційно-комунікативні технології). Коротко аналізується робота дітей на уроці і результати уроку.
4.4. У додатках («Методична скарбничка вчителя») можуть бути:
- Опис сучасних прийомів і методів освіти;
- Опис організації творчої діяльності учнів;
- Опис педагогічних ідей та ініціатив;
- Нові методики і технології навчання;
- Опис результативних сучасних прийомів і методів використання інформаційних технологій;
- Матеріали з методичного забезпечення педагогічних освітніх технологій;
- Методики оцінки ефективності уроків;
4.5. Учасники конкурсу представляють  журі при захисті роботи: один друкований примірник роботи, пояснювальну записку до уроку, презентацію в PowerPoint, додатки. Захист уроку може проходити за схемою: 10 хвилин доповідь і 3 хвилини - відповіді на запитання членів журі та учасників конкурсу.
 4.6. Матеріали подаються в друкованому і електронному  вигляді. Обсяг конкурсної роботи становить не більше 6 сторінок без урахування титульного аркуша.
Терміни проведення конкурсу
1. Перший етап конкурсу:  3 березня 2014 року – 21 березня 2014 року
2. Підведення підсумків першого етапу: 21 березня 2014 року – 28 березня 2014 року
3. Другий етап: 01 квітня 2014 року – 25 квітня 2014 року
4. Підведення підсумків конкурсу: до 20 травня 2014 року
Карта оцінки (самооцінки) сценарію уроку

Критерії

Максималь-ний бал

1

А. Мету уроку ставить вчитель

Б. Учні самостійно формулюють мету уроку

А – 1бал

Б – 2бали

2.

А. Мета уроку особисто значима для учнів і сприяє його мотивації на навчання.

Б. Мета уроку особисто значима для учнів і носить соціально-спрямований характер.

А – 1бал

Б – 2бали

3.

Мета уроку є предметною

1

4.

Учні мають можливість ознайомитися з планом уроку.

1

5.

Учні мають можливість внести зміни, доповнення в план уроку.

2

6.

Етапи уроку взаємопов’язані і логічно побудовані.

1

7.

Етапи уроку мають конкретний результат на момент завершення.

2

8.

Продумано і передбачено різні види роботи, типів завдань.

1

10

Застосування наочних матеріалів, які враховують специфіку сприйняття дітей. 

1

11

Застосування інформаційно-комунікаційних засобів навчання

2

12

Використання учнями, крім підручників і зошитів, інших джерел інформації.

1

13

Використання різних форм організації діяльності учнів (крім фронтальної)

2

14

Учням надана можливість вибирати завдання самостійно

1

15

Учням надана можливість вибирати завдання самостійно і способів їх діяльності

2

16

Завдання носять частково-пошуковий характер

1

17

Завдання носять дослідницький характер

2

18

Завдання носять творчий характер

3

19

На уроці використовується монологічна форма навчання.

0

20

На уроці використовується діалогічна  форма навчання.

1

21

На уроці використовується полілогічна   форма навчання

2

22

Учням надається можливість розвивати навички самоконтролю.

1

23

Учням надається можливість розвивати навички самоконтролю за зразком

2

24

Домашнє завдання носить творчий характер

3

25

Домашнє завдання дається з урахуванням індивідуальних особливостей учнів

1

26

Домашнє завдання дається з урахуванням індивідуальних особливостей учнів

1

27

Передбачено використання учнями технологічних карт, опорних схем, алгоритмів

2

II етап - фінал
Номінація «Відео урок»
Мета
Виявлення та поширення передового педагогічного досвіду та стимулювання творчого пошуку вчителів
Популяризація інформаційних технологій в освітньому процесі, розширення інформаційного середовища школи.
Завдання
1. Удосконалення науково-методичного рівня педагогів, розвиток і підвищення майстерності вчителя. 2.Створення каталогу кращих відеоуроків учителів школи.
3. Удосконалення практичних навичок грамотного технічного використання інформаційного ресурсу педагогами.
Вимоги
1. Урок повинен бути записаний відеокамерою.
2. Відеозйомка повинна давати повне уявлення про роботу вчителя і учнів на уроці.
3. Представлений матеріал повинен відповідати загальним вимогам до уроку:
- Відповідність змісту програм;
- Відповідність змісту уроку поставленим цілям;
- Стиль спілкування вчителя з учнями на основі співробітництва.